نوبت گیری مشاوره

وقتی از دیگران رنجیدیم و حالمون خوب نیست چیکار کنیم؟