نوبت گیری مشاوره

هویت اجتماعی و نقش آن در زندگی

در این ویدئو دروس 1 تا 5 کتاب هویت اجتماعی توسط یکی از اساتید بر این درس(آزیتا بیدقی) تدریس شده است.